Δράση στο Παρίσι στο Σερβικό Κέντρο Πολιτισμού – Action in Paris at Serbian Cultural Center

Το Σάββατο 17 Οκτώβρη κάποια μέλη της CNT-AIT κατέλαβαν για λίγο το Σερβικό Κέντρο Πολιτισμού στο Παρίσι. Κρεμάστηκε πανό που έλεγε “Στο Παρίσι, όπως και στη Σερβία, το κράτος είναι ο τρομοκράτης. Λευτεριά στους αναρχοσυνδικαλιστές”. Οι σύντροφοι μπήκαν μέσα, απενεργοποίησαν την κάμερα ασφαλείας, φώναξαν συνθήματα και κόλλησαν αυτοκόλλητα. Ύστερα από λίγο αποχώρησαν.

On Saturday Oct. 17 about a dozen members of CNT-AIT occupied the Serbian Cultural Center in Paris. The action was a protest agains the arrests of 6 Serbian anarchosyndicalists who have been held since the beginning of September. .

The comrade pointed out the grotesque nature of the case and the fact that the state considers graffiti and throwing some bottles to be an act of terrorism.  This reminds us that international terrorism is above all state terrorism.

The protestors hung a banner which read “In Paris as in Serbia, the state is the terrorist. Freedom for the Anarcho-Syndicalists.”  The comrades went in, turned off the security camera, chanted slogans and put some stickers on some plaques. As the gendarmes arrived, the comrades left..

http://asi.zsp.net.pl/action-in-paris-at-serbian-cultural-center/

Ακολουθεί η προκήρυξη στα Γαλλικά και η μετάφραση στα Αγγλικά:

OCCUPATION ECLAIR DU CENTRE CULTUREL SERBE DE PARIS EN SOLIDARITE AVEC LES ANARCHISTES OTAGES DEPUIS PLUS DE 40 JOURS

Samedi 17 octobre, à 14 heures pétantes, une dizaine de compagnons de la CNT-AIT ont occupé le Centre culturel de Serbie de Paris, situé sur le parvis de Beaubourg.

Cette action visait à protester contre la prise d’otage de 6 jeunes anarchosyndicalistes serbes, maintenus au secret absolu dans un endroit inconnu depuis plus de 40 jours.

Ces six anarchosyndicalistes sont inculpés de “terrorisme international”, pour un graffiti peint la nuit du 25 aout dernier sur l’ambassade de Grèce et une fenêtre fêlée par une bouteille incendiaire non fonctionnelle.

Que les compagnons arrêtés n’aient aucun rapport avec les faits ne change rien à l’acharnement de la police à fabriquer des preuves de leur culpabilité.

Quant au fait de qualifier de terrorisme un graffiti, dans un pays qui a connu récemment des épurations de population, des bombardements et des guerres civiles, le grotesque du propos prêterait au sourire si les compagnons ne risquaient pas 15 ans de prison.

Cela nous rappelle que le terrorisme international est bien celui des Etats. Pendant l’époque des affrontements dans l’ex-Yougoslavie, la CNT-AIT avait dénoncé la politique de l’Europe et des Etats-Unis, tout en soutenant ces compagnons dont certains déjà connaissaient les géôles de la dictature de Milosevic pour les mêmes pertextes qu’qujourd’hui. Sans soutenir aucun des protagonistes étatiques, la CNT-AIT affirmait sa solidarité envers les populations bombardées et otages des cliques dirigeantes.

Ce samedi, une banderole a été déployée où l’on pouvait lire “A Paris comme en Serbie, Etat = terroriste, liberté pour les anarchosyndicalistes” a été déployée devant la porte d’entrée, tandis que des compagnons rentraient dans le centre culturel contre l’avis du vigile de service.

Après avoir éteint les caméras de surveillance, des slogans ont été criés dans le hall du bâtiment garni de tableaux accrochés au mur. (l’un d’eux représentait Mussolini : une allusion à la situation en Serbie aujourd’hui ?).

Avec l’arrivée rapide de la maréchaussée, les compagnons ont décidé de quitter les lieux librement, l’objectif d’envoyer un signal aux autorités serbes étant atteint.

Les compagnons de la CNT-AIT se sont ensuite rendus à l’occupation du KFC des Halles non loin de là, exprimant leur solidarité avec tous ceux en lutte contre l’exploitation et pour la liberté.

La solidarité avec les compagnons otages se poursuivra jusqu’à leur libération et qu’ils soient libres de toute charge.

http://www.cnt-ait.info/article.php3?id_article=1729

OCCUPATION OF THE SERBIAN CULTURAL CENTER OF PARIS, IN SOLIDARITY WITH THE BELGRADE ANARCHISTS HOSTAGE FOR OVER 40 DAYS

Saturday, October 17, at 14 hours on the dot, a dozen comrades of the CNT-AIT occupied the Serbian Cultural Center of Paris, situated in front of the Beaubourg (Paris Museum of Contemporary art).

This action was to protest against the abduction of 6 young serbian anarchosyndicalists, held hostages in secrecy for more than 40 days, since the last 5th of September.

The six anarchosyndicalists are charged with “international terrorism”, because of a graffiti painted on the night of the last 25th of August on the Greek Embassy in Belgrade and a window cracked by a nonfunctional incendiary bottle.

That the arrested comrades have no connection with the facts does not change the fury of the police to produce evidence of their guilt.

The characterization of graffiti as a terrorism act, in a country that has experienced recent population cleansing, bombings and civil war, would be a grotesque trick, if the companions would not risk 15 years in prison.

This reminds us that international terrorism is one of the states. During the era of confrontation in the former Yugoslavia, the CNT-AIT had denounced the policy of Europe and the United States, while supporting the Serbian anarchist companions that were opposing to Milosevic. They already knew about the prisons of the Milosevic dictatorship for the same pretexts than today. At that time, CNT-AIT affirmed its solidarity with the people dying under the bombs and hostages of the ruling cliques, against all the State actors involved.

This Saturday, a banner where ones read “In Paris as in Serbia, State = terrorist, freedom for anarchosyndicalists” has been deployed to the front door of the Serbain cultural center, while mates invaded the cultural, against the opinion of the security guard.

After turning off the CCTV, slogans were shouted in the lobby filled with pictures hanging on the wall. (one of them was Mussolini : an allusion to the situation in Serbia today ?).

With the early arrival of the Police, the companions decided to leave freely, as the objective of sending a signal to the Serbian authorities has been achieved.

The comrades of the CNT-AIT then went to the occupation of the fast food restaurant KFC Halles nearby, expressing their solidarity with all those struggling against exploitation and for freedom.

Solidarity with our fellow companions held hostages would continue until their release free of charge.

CNT AIT Paris

http://www.cnt-ait.info/article.php3?id_article=1730

Solidarité avec les camarades de l’Initiative Anarchosyndicaliste

Des camarades de l’Initiative Anarchosyndicaliste, affiliée à l’Association Internationale des Travailleurs, ont été arrêtés récemment par l’État serbe.

Le consulat grec de Belgrade a été « investi » pour réclamer la libération du dernier camarade grec détenu suite aux révoltes ayant eu lieu en Grèce après l’assassinat d’Alex Grigoropoulos.

C’est en réponse à cet acte que l’État serbe a procédé aux arrestations des camarades de l’AIT, bien qu’il ait été revendiqué par un autre groupe anarchiste, Soleil Noir.

L’État serbe s’acharne sur des camarades investis dans la lutte des classes, camarades qui sont reconnus par la population pour leur militantisme et qui défendent une position clairement anti-nationaliste.
Cette vague répressive s’inscrit dans une campagne de criminalisation des militant-e-s anarchistes à l’échelle internationale, et plus globalement de répression des luttes sociales.

La Coordination des Groupes Anarchistes (CGA) affirme sa solidarité avec les camarades emprisonnés. Elle réclame la libération immédiate de ces camarades et l’abandon de toute poursuite !

le 25 septembre 2009
Relations Internationales
Relations Extérieures
Coordination des Groupes Anarchistes

http://www.c-g-a.org

http://asi.zsp.net.pl/solidarite-avec-les-camarades-de-linitiative-anarchosyndicaliste/

La police serbe tente d’interdire une exposition présentant des œuvres d’un artiste et anarchosyndicaliste arrêté à Belgrade

24 Septembre 2009, BELGRADE

La police serbe a tenté de fermer une exposition d’art, qui a été organisée par l’artiste basée à Belgrade, Biljana Cincarević, qui devait s’ouvrir lundi au Centre de la jeunesse à Belgrade en “demandant” à l’artiste de l’annuler elle-même, mais elle a refusé, les demandes de ce type n’ayant aucun fondement juridique. L’exposition mettra en vedette les œuvres photographiques réalisées par l’artiste et anarchosyndicaliste récemment arrêté, Rata (Ratibor Trivunac), créées il y a un an pour informer le public de l’immoralité et la cupidité de l’Église chrétienne, ainsi que son manque de préoccupation pour les pauvres.

C’est une nouvelle tentative de la police pour réprimer les voix de la liberté qui demandent une société plus juste et plus libre en Serbie.

http://anarsonore.free.fr

http://asi.zsp.net.pl/la-police-serbe-tente-d’interdire-une-exposition-presentant-des-oeuvres-d’un-artiste-et-anarchosyndicaliste-arrete-a-belgrade/

DE SYDNEY A LJUBLJIANA, SOLIDARITE POUR LA LIBERATION DES ANARCHISTES SERBES

http://asi.zsp.net.pl/de-sydney-a-ljubljiana-solidarite-pour-la-liberation-des-anarchistes-serbes/

Campagne pour le libération des anarchistes serbes
Message d’information #2

1) AUSTRALIE

Les compagnons de la section de l’AIT en australie ont organisé un piquet devant le consulat de Serbie a Sidney en Australie vendredi 11 septembre.

Vidéo ici :

http://asi.zsp.net.pl/video-from-sydney-protest/

Pour télécharger la vidéo :

vidéo lourde link :

http://dl.getdropbox.com/u/766685/ASF%20vids/asf1.wmv

LETTRE OUVERTE AU CONSULAT DE SERBIE, Australie

Nous demandons la remise en liberté par le gouvernement serbe de Ratibor Trivunac, Tadej Kurepa, Ivan Vulović, Sanja Đokić et Nikola Mitrović, membres de l’Initiative Anarcho-Syndicaliste (ASI). Nous protestions contre leur arrestation injuste et et la détention de nos compagnons sur des charges fabriquées, que l’ASI a dénié avec véhemence (http://slackbastard.anarchobase.com/ ?p=7227).

Cette attaque contre l’ASI, et par extension contre l’Association Internatonale des Travailleurs, est une attaque contre le mouvement organisé du travail partout. Tous ceux qui s’opposent a ce systeme devraient se sentir concernés par la tendance d’étiquetter “terrorisme” toute forme d’opposition. La derniére escalade dans l’oppression par le gouvernement Serbe vient aprés qu’un membre de l’ASI ait été arrêté pour le délit trivial d’avoir brûlé un drapeau américain.

Tout ceci ne restera pas sans publicité au niveau international. Aujourd’hui même, en coordination avec cette3 actoinm des compagnons protestent devant le consulat serbe en Grande Bretagne.

Anarcho-Syndicalist Federation Melbourne 11/9/2009

2) Protestation de solidarité á Vienne (11 septembre)

Suite à l’arrestation de 6 personnes à Belgrade, une nouvelle manifestation de protestation était organisée cette semaine à Vienne (autriche). Malgrés un légére pluie, la manif est partie de la place Schwedenplatz à travers la ville, vers l’ambassade de Serbie sur la Karlsplatz.

Le personnel de l’ambassade, apparement terrifié par ces 40 manifestants, a dû faire appel à une équipe de la police spéciale (WEGA) et a refusé d’accepter de prendre nos lettres de protestations. Comme lors de la précédente manif, la lourde porte du bâtiment “Otto Wagner Bau” (qui héberge l’ambassade NDT) est restée fermement close et des visages livides pouvaient être entr’aperçus derriére les rideaux du second étage.

Les protestataires ont alors appellé les lignes de l’ambassade, tout en restant devant leur porte. Etrangement, personne n’a répondu à nos appels. Peut être l’ambassadeur Dragan prefére t il recevoir nos lettres par fax ?

Pendant le trajet vers l’ambassade, quelques 800 tracts en anglais et allemands ont été distribués.

2) Protestation a Londres (Grande Bretagne)

Une douzaine de personne ont organisé un piquet devant l’ambassade de Serbie à Londres vendredi 11 septembre pendant la pause d’éjeuner. Rien de tel qu’un court rapport d’info. Des membres de la section britannique de l’AIT (Solidarity Federation) et de la section allemande de l’AIT (FAU), avec le soutien de membres de la London Anarchist Federation, du groupe libertaire étudiant “Autonomy & Solidarity “ et d’autres .

Le personnel de l’ambassade a été un peu surpris puis a manifesté un vif intérê pour les procédures, le harassement policier débutant dès notre présence à l’extérieur de l’ambassade, pendant une demi heure. Tout d’abord le Groupe policier de protection diplomatique – tout exibant des badges indiquant leur soutienà l’armee britannique en Afghanistan – est venu nous dire que la manifestation était illégale, et que nous devrions nous disperser. Puis ils nous annoncé qu’il s’agissait d’une “” “situation de troubel à l’ordre public ”, et ceci malgré notre attiude plutôt tranquille et pacifique. Enfin ils ont prétendu que nous obtruions la chaussée, alors qu’il n’y avait quasiment aucun piéton, et nous ont demadé de traverser la rue (vers un bout de trottoir étroit où des gens étaient en train de marcher.) Nous avons organisé une “rotation des interlocuteurs” avec le flic, au fur et a mesure qu’il changeait ses arguments et il a finit par se retirer pour parler avec son chef. A ce momentm il y avait 6 policiers armés présents sur place.

Nous avons montré un letter de protestation et la porte de l’ambassade s’est immédiatement ouverte. Aprés une autre demi-heure le municipal de service – un seul – a fini par se pointer avec un Officier de soutien – le flic en plastique – à la remorque. Nous étions devenus un “risaue sécuritaire”, apparement parce que se tenir face à une ambassade pourrait servir de couverture pour d’hypothétiques activités criminelles. Nous en sommes alors arrivés au prétendu risque des dommages criminels que nous pouvions commetre : les “bases raisonnables de la suspicion” de notre flic venaient du fait que nous mentionnions dans notre tract … un acte criminel ayant endommagé l’ambassade Grèce de Belgrade durant un piquet !

Ceci était exposé comme un stratagème évident quand notre flic est devenu impatient et a laché le texte légal qui nous menaçait tous d’être arrêtés si nous ne traversions pas la route. Nous avons continué a argumenter pendant que nous nous rendions de l’autre côté, ayant achevé ce que nous avions prévu de faire. Nous sommes restés finalement quelques deux heures, forçant le flic et son adjoint en plastique (qui ressemblait à un entrepreneur en batiment avec sa tête chauve et son gilet de sécurité jaune fluo) à garder l’ambassade de la menace odieuse de remettre en main propre une lettre avant que nous ne partions.

Quelques 4 heures de temps de la police ont donc été dépensé pendant le déroulement de cette manifestation et la rédaction de ce rapport (rédigé pendant l’action). Ce qui est déjà en soit un résultat.

3)Un groupe de professeurs de Belgrade écrit une lettre ouverte en défense des personnes arrêtées

Un groupe de professeurs de’Université de Belgrade, avec d’autres personnes du milieu de la culture, a envoyé un lettre ouverte exprimant leur préoccupation devant l’annonce que 6 personnes avaient été arrêtées à Belgrade sous l’accusation de terrorisme international.

Les professeurs critiquent “l’arrière plan politique du double discours” appliqué dans ce cas. Ils ont aussi pointé que leur soutien ne signifiait pas qu’ils supportaient l’acte de vandalisme contre l’ambassade grecque.

Les signataires ont fait référence à la manifestation du 21 février 2008, aprés la déclaration d’indépendance du Kosovo. L’ambassade US à belgrade avait alors été gravement endommagée par un incendie et une personne avait été tuée. Or personne n’aété accusé de crime sérieux dans ce cas-ci.

En contrastem les autorités serbes ont caractérisé les dommages contre une fénêtre avec deux bouteilles incendiaires qui ne se sont pas allumées comme un acte de “terrorisme international”.

Les signataires disent que le Code criminel de la République de Serbie a besoin d’être mis à jour. Ils mentionnent également dans leur lettre la responsabilité de ceux qui ont commis des génocides et des crimes de guerre.

Les professeurs et figures publiques ont exprimé leur préoccupation à propos des différentes disposition légales qui ont été prises dans ces deux cas, et avec les efforts politiques de l’actuel gouvernement d’améliorer leur scores dans l’aile nationaliste de l’électorat. Ils déclarent “tout ceci a l’effet de favoriser et renforcer les tendances chauvines et d’extrême droite de notre société”.

Le texte complet (en serbe) peut être lu ici : http://asi.zsp.net.pl

4) Manifestation a Ljubliana (slovénie)

Une quarantaine d’anarchistes se sont rassemblés dans le centre de Ljubliana jeudi 10 septembre au soir pour manifester leur solidarité avec les anarchistes détenus à Belgrade.

L’objectif de notre action était d’exprimer notre soutien inconditionnel à l’Initiative anarchosyndicaliste de Serbie et à nos compagnons détenus, d’informer le public de la répression contre les organisations autonomes de travailleurs et de faire pression sur les autorités Serbes pour qu’elles arrêent immédiatement leur mascarade.

Nous avons marché avec des drapeaux rouges et noirs à traversles rues vers l’ambassade de Serbie. Des graffitis de solidarité ont été écrit à l’entrée de l’ambassade “Liberté pour les anarchosyndicalistes” et “Mort à l’Etat !”

Des déclaration de la Fédération pour l’Organisation Anarchiste ont été distribuées et collées sur les murs de l’ambassade. La police a fait son apparition dix minutes après que l’action se soit achevée avec succès. Les activistes ont donc pu éviter la repression et le conflit avec la police. Après l’action les activistes se sont dispersés dans la nuit.

Déclaration en soutien avec les activistes de l’ASI-AIT, Serbie

Cinq militants de l’Initiative Anarcho-Syndicalists (ASI-AIT) Tadej Kurepa, Ivan Vulović, Sanja Dojkić, Ratibor Trivunac et Nikola Mitrović ont été arrestés par les autorités serbes le 4 Septembre 2009. Ils ont été accusés de terrorisme intenational (qui dans le code pénal serbe est dans la même catégorie que le génocide …). Les fondements de l’accusation est la suspicion que les personnes arrêtées auraient été impliqées dans une récente action où deux cocktails molotovs ont été lancé contre le bâtiment de l’Ambassade de Grèce à Belgrade. Le procureur a placé nos compagnons en détention pendant 30 jours. Si la court décide qu’ils sont coupables de ce don’t ont les accuse, ils sont menacés de 3 à 15 ans de prison.

Ces arrestations complètement arbitraires et les charges montées de toutes pièces contre nos compagnons détenus s’inscrivent dans une pression ouverte et constante de l’Etat contre l’ASI-AIT. Ce nést pas un hasard si précisément parmi les personnes arrêtées figurent les membres du syndicats qui ces derniers temps ont été les plus exposés publiquement. A travers les activités organisées pour les intérêts des travailleurs, ceux qui sont encore et toujours séparés du fruit de leur labeur, le syndicat a gagné ces derniers temps un soutien considérable, une confiance et une cr’dibilité accrue, exactement tout ce dont la clique des politiciens serbes corrompus est dépourvue.

Afin de dissuader la menace politique que pourrait représenter un mouvement syndicaliste organisé de manière autonome, cette clique a décidé, dans ce temps de sa totale banque route politique, de trouver refuge dans des méthodes qui a pourtant été rejetté y compris par ces mentors occidentaux. Dans un effort pathétique pour réduire au silence nos compagnons, ceux ci ont donc été jettés en prison sous l’accusation de “terrorisme international”.

Les arrestations et le harcèlement des militants anarchosyndicalistes et de ceux qui sont affiliés avec eux est la face réélle de la serbie contemporaine , de cet état qui reste sur les cendres du nélibéralisme et qui continue de défendre son projet d’approfondissement de l’exploitation et de l’asservissement. Cela représente un pas de plus vers l’établissement d’un modèle encore plus dur de gouvrenance répressive qui est décidée à utiliser tous les moyens disponibles pour faire taire ceux qui leur renvoient leur image hideuse dans le miroir.

La Fédération pour l’Organisation Anarchiste exprime sa solidarité avec nos compagnons détenus, offre son soutienet don aide inconditionnel et se joint aux appels pour leur liberté immédiate et le retrait de ces absurdes accusations.

Liberté pour tous les prisonniers !

Federation for anarchist organizing

Ljubljana, 10. 9. 2009

5) Groupe facebook de la campagne de solidarité internationale

Les compagnons du groupe de solidarité internationale ont crée un groupe Facebook, pour ceux qui voudraient être tenus informés de ses activités par ce moyen :

http://www.facebook.com/home.php#/g…

Campagne internationale de solidarité avec les anarchistes Serbes

http://asi.zsp.net.pl/

Pour être tenu des actions a venir en France : contact ( A t ) cnt-ait.info

Pour participer à la caisse de solidarité, face aux frais de défense à venir :

Chéques à l’ordre de CNT-AIT, mention “solidarité ASI-AIT” au dos, à envoyer à :

_CNT AIT _108 rue Damrémont _75018 PARIS

Une attaque contre l’un d’entre nous est une attaque contre tous !

This entry was posted on Monday, September 14th, 2009

LES ANARCHISTES DANS LE VISEUR DU POUVOIR

13 septembre 2009, http://asi.zsp.net.pl/les-anarchistes-dans-le-viseur-du-pouvoir/

LIBERTE POUR LES COMPAGNONS ANARCHISTES !

Au moins 6 compagnons anarchistes de serbie, dont plusieurs membres dela section serbe de l’AIT (Association Internationale des Travailleurs), dont le Secrétaire de notre organisation internationale, ont été arrêté le 4 septembre dernier a Belgrade.

Cette arrestation fumeuse, sans aucune preuve et basée sur des allégations policieres mensongeres, n’est pas sans rappeler les arrestations qui surviennent en France depuis plus d’un an.

Il faut dire qu’en Serbie, le processus de privatisation sauvage qui a suivit l’effondrement du régime communiste puis de Milosevic, pousse au chômage et a la misere une partie toujours plus grande de la classe ouvriere, le tout avec l’appui des partis politiques toutes tendances confondus et l’encadrement des syndicats officiels.

Les compagnons de l’initiative anarcho-syndicaliste (ASI-AIT) sont une des rares voix qui se font entendre pour contester et oser contre attaquer, sur des bases anti capitalistes et anti nationalistes claires.

Ce nouvel épisode du harcelement de l’Etat contre les anarchistes et les anarcho-syndicalistes en Serbie [1] est certainement l’un des plus violent. Le gouvernement cherche donc a faire taire ces empêcheurs de profiter en rond et semble décidé cette fois a frapper fort en faisant des compagnons des exemples.

D’ores et déja, face aux proces qui s’annoncent et qui risquent d’être long et couteux, nous maintenons l’appel que nous lancions a la solidarité financiere avec les compagnons de serbie au mois de mai dernier [2], dans ce qui était un prémice annonciateur de ce qui se passe aujourd’hui.

Des initiatives de solidarité seront prises prochainement en France. Si vous souhaitez vous y associer, n’hésitez pas a nous envoyer un mail a contact@cnt-ait.info

[1] par exemple ce texte de 2008 qui fait état déja¡ des tentatives d’intimidation de la section serbe de l’AIT par la police : NOUVELLE VAGUE DE REPRESSION ETATIQUE EN SERBIE

http://cnt-ait.info/article.php3?id…

[2] 22 mai 2009 : SERBIE : LE SECRETAIRE DE L AIT CONDAMNE A DIX JOURS DE PRISONS

http://cnt-ait.info/article.php3?id…

Leurs tentatives d’intimidation ne nous ferons pas taire ni renoncer,

Vive l’anarcho-syndicalisme !

Vive l’Association internationale des travailleurs !

Pour la révolution anarchiste communiste et expropriatrice !

Solidarité Anationale !

ADRESSES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE :

http://www.mfa.gov.rs/Worldframe.htm

En Algérie :

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE
7, Rue des Freres Benhafid
B.P.366, HYDRA
ALGER
ALGERIE
Vladimir Kohut, Ambassador

Phone +21321 / 691218, 69-27-04, 69-23-26
Telex : 66-076
Fax : 693-472
E-mail : ambasada@ambserbie-alger.com
Web : www.ambserbie-alger.com

En France :

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE
5, Rue Leonard de Vinci
75016 PARIS
FRANCE
Dusan Batakovic, Ambassador
Phone +331 / 40-72-24-24, 40-72-24-10
Secrétariat : 40-72-24-17
Telex : 645-846
Fax : 40-72-24-11, 40-72-24-23
E-mail : ambasadapariz@wanadoo.fr
Web : www.amb-serbie.fr

CONSULAT DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE
7, Quai General Sarrail,
69006 LYON
FRANCE
Milos Uscebrka, Consul
Phone +33 437 249 401
Telex : +33 478 306 086
Fax : +33 478 240 173
E-mail : consulat.yu.lyon@free.fr

MISSION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE AUPRES DU CONSEIL DE L’ EUROPE
26, Avenue de la Foret-Noire
67000 STRASBOURG
FRANCE
Dragana Filipovic, Ambassador
Phone +33390/ 22 15 88
Fax : +33388/ 36 09 49
E-mail : mis.serbia.coe@fr.oleane.com

CONSULAT DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE
26, Avenue de la Foret-Noire
67000 STRASBOURG
FRANCE
Mladen Mijovic, Consul
Phone +33388 / 353-980
Telex : 0760-F YUGKSBG
Fax : +33388 / 360-949
E-mail :cons.serbia@fr.oleane.com

DELEGATION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE AUPRES DE L’UNESCO
1, Rue Miollis
75015 PARIS
FRANCE
Tatjana Panajotovic-Cvetkovic, Charge d’Affairs a.i.
Phone +331 / 45-68-33-37
Fax : 40-56-30-59
E-mail : dl.serbie@unesco.org

CENTRE CULTUREL DE SERBIE
123, Rue St Martin
75004 PARIS
FRANCE
Mihailo Papazoglu, Curator
Phone +331 / 42-72-50-50
Fax : 42-72-52-80
E-mail : info@ccserbie.com
Web : www.ccserbie.com

En Suisse :

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE
Seminarstrasse 5
CH-3006 BERNE
SUISSE
dr Milan St. Protic, Ambassador

Phone +4131 / 352-63-53, 352-63-54, 352-63-55
Telex : 912-848
Fax : 351-44-74
Web Site : www.ambasadasrbije.ch
E-mail : info@ambasadasrbije.ch

CONSULAT GENERAL DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE
Alfred-Escher-Strasse 4,
8002 ZURICH
SUISSE
Svetlana Stankovic, Geran
Phone +44 20 20 273 ; 20 20 274 ;
Fax : +44 20 20 278
E-mail : info@konzulat.ch
Web site : www.konzulat.ch

MISSION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE AUPRES DES NATIONS UNIES
5, Chemin Thury
CH-1206 GENEVE
SUISSE
mr Slobodan Vukčević, Ambassador
Phone +4122 / 839-33-44, 839-33-41
Fax : 839-33-59
E-mail : misija-zeneva@bluewin.ch

En Tunisie :

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE
4, Rue de Liberia, 1002 Tunis-Belvedere
TUNISIE
Ivan Kandijas, Charge d’Affairs a.i.
Phone +21671 / 780-624, 794-626, 783-057
Telex : 18-399
Fax : 796-482
E-mail : amb.serbia@gnet.tn

En Belgique :

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE
Avenue Emile de Mot 11
1000 BRUXELLES
BELGIQUE
Radomir Diklic, Ambassador
Phone +322 / 647-2652, 647-5781, 649-6545
Consular Section : +322 / 649-8349
Fax : +322 / 647-29-41
E-mail : ambaserbie@skynet.be

MISSION DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE AUPRES DE L’ UNION EUROPEENNE
Avenue Emile de Mot 19
1000 BRUXELLES
BELGIQUE
Roksanda Nincic, Ambassador
Phone +322 / 649-82-42, 649-83-65
648-65-36, 646-99-98
Fax : 649-08-78
E-mail : mission.serbia.eu@mfa.rs

Au Canada :

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF SERBIA
17, Blackburn Avenue
OTTAWA Ontario K1N 8A2
CANADA
Djordje Ciklovan, Charge d’Affairs a.i.
Phone +1613 / 233-62-89, 233-62-80
565-92-63
Fax : 233-78-50
E-mail : diplomat@serbianembassy.ca
Web : www.serbianembassy.ca

CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF SERBIA

377 Spadina Road
TORONTO Ontario M5P2V7
CANADA
Dragan Grkovic, Consul General
Phone +416 / 487-5776, 483-10-80
322-58-89
Fax : +416 / 483-1847
E-mail :
gktoronto@rogers.com
konzulat@gktoronto.com
info@gktoronto.com
Web : www.gktoronto.com

HONORARY CONSULATES

Honorary Consulate in Montreal
Mr. Kalman Samuels
1200 Du Fort Street , Montreal, Quebec, Canada, H3H 2B3
Telephone : (514) 939-1200 ;
Fax : (514) 939-1201
Jurisdiction : Province of Quebec (Covered by Embassy)

Consulate in Vancouver
Mr. Peter Vladikovic
Honorary Consul
7411 Vantage Way, Delta (Vancouver) B.C., Canada, V4G 1C9
Telephone : (604) 940-3838 ;
Fax : (604) 946-5418 ;
E-mail : consul@scgconsulate.bc.ca

Au Maroc :

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE
23, Avenue Mehdi Ben Barka
B.P.5014 Souissi
RABAT
MAROC
Stanislav Stakic, Ambassador
Phone +212 537 752 201, +212 537 753 770
Fax : +212 537 753 258
E-mail : sermont@menara.ma

This entry was posted on Sunday, September 13th, 2009

 1. CNT AIT Says:
  September 14th, 2009 at 01:32 the accurate links :
  NOUVELLE VAGUE DE REPRESSION ETATIQUE EN SERBIE

  http://cnt-ait.info/article.php3?id_article=1569

  [2] 22 mai 2009 : SERBIE : LE SECRETAIRE DE L AIT CONDAMNE A DIX JOURS DE PRISONS

  http://cnt-ait.info/article.php3?id_article=1686

Français: Declaration de Initiative AnarcoSindicaliste (ASI) Au sujet de l’incarcération de ses militants

le 4 septembre 2009 le Tribunal local de Belgrade a decidé que les militants de l’ ASI seront incarcérés durant 30 jours. Nos compagnons sont accusés d’un acte de “terrorisme international”.

La Confederation de Syndicats “Initiative Anarcosindicaliste” a été informé par les médias de l’ attaque contre l’ambassade grecque et de l’ organisation qui l’a revendiquée .Nous en profitons pour rappeler encore une fois a l’opinion publique que ces moyens de lutte politique individualiste ne sont pas ceux de l’ anarcosyndicalisme, au contraire : Nous affirmons publiquement nos positions politiques et cherchons a attirer les masses vers le mouvement syndicaliste et les organisations libertaires et progressistes a travers notre action .

L’Etat veut faire taire nos critiques avec ses moyens de de répression, il le fait avec sa logique absurde , en déclarant suspects ceux qui expriment publiquement leur point de vue libertaire et conclue l’affaire en les enfermant pour donner une fausse image a l’opinion publique . On peut remarquer les formes peu scrupuleuses d’action des institutions du régime et ce dés les premiers moments de la detention , la perquisition illégalle des appartements, l’ intimidation des familles et les accusations disproportionnées de terrorisme international.

Bien que nous ne soutenions pas les actions du maintenant célébre groupe anarchiste “Crni Ilija”, nous ne pouvons pas les caractériser comme du “terrorisme international” puisque le terrorisme, par definition , est une menace contre contre la vie de civils, alors que dans ce cas personne n’a été blessé et que les dégâts matériels furent symboliques . Il est clair que cette farce de l’ Etat est un moyen d’intimider ceux qui dénoncent l’injustice et le désespoir de cette société .

En ces temps d’endormissement social il y a des individus qui font le choix d’actions incroyables , quelquefois autodestructives, pour rompre le bloquage médiatique et attirer l’attention sur leur demandes ( souvenons nous des travailleurs qui se sont coupés les doigts et se les sont mangés , ou par exemple , de cet homme désepéré qui a menacé de faire exploser une grenade dans l’édifice de la Presidence Serbe ), cela pour que leurs problémes soient connus plus largement .

Nous ne laisserons pas convaincre qu’ un tel acte symbolique de solidarité , bein qu’exprimé de façon érronnée , puisse être considéré comme un acte antisocial ou terroriste, cela comme n’importe quel acte de de rebellion de ceux qui ont été dépossédés de leurs droits.

Nous exprimons notre solidarité avec les compagnons incarcérés et leurs familles et demandons qu’on établisse la vérité sur cette affaire

¡LIBERTE POUR LES ANARCOSINDICALISTES!

INICIATIVE ANARCO-SINDICALISTE

5 septembre 2009

http://www.inicijativa.org/

http://www.anarkismo.net/article/14363

Français: Arrestations politiques à Belgrade

Le samedi 4 septembre, cinq militants politiques ont été arrêtés à Belgrade sous de fausses accusations. Les cinq, Tadej Kurep, Ivan Vulović, Sanja Dojkić, Ratibor Trivunac et Nikola Mitrovic, sont des militants ou des associés de l’Initiative anarchosyndicaliste, la section serbe de l’Association internationale des travailleurs (AIT).

Ces arrestations seraient liées à une action directe qui a eu lieu à l’ambassade de Grèce le 25 août. Il s’agissait d’un acte de solidarité symbolique avec Thodoros Iliopoulos qui a laissé des dommages négligeables: une fissure dans une fenêtre, une petite marque de brûlure sur la façade et un A cerclé sur l’ambassade. Le procureur imagine cependant cela comme un acte de «terrorisme international» et souhaite faire payer nos camarades à ce titre. Si l’Etat autorise de telles accusations, ils pourraient être confrontés à 3-15 ans de prison.

À ce jour, les cinq ont été arrêtés, harcelés et doivent demeurer en détention pendant au moins un mois pendant que le cas est organisé.

Bien que l’un des accusés, Trivunac Ratibor, secrétaire général de l’AIT, a clairement et publiquement déclaré qu’il ne savait rien de l’action, il a été arrêté. Ce n’est pas la première fois que les autorités s’en prennent à lui ou à ses camarades pour aucune autre raison que le fait qu’ils sont des critiques radicaux de l’Etat.

Nous demandons aux gens partout dans le monde de prendre des mesures dès maintenant!

Si vous pouvez organiser une protestation à une ambassade, consulat ou autre mission diplomatique de Serbie, s’il vous plaît faites le au P.C.. Plutôt qu’une journée d’action, nous pensons que les actions peuvent être réparties sur quelques jours, mais nous pensons qu’il vaut mieux ne pas attendre! Essayez de faire une action d’ici les 15-16 septembre.

De plus, envoyer des fax et des lettres de protestation! Nous avons mis une liste d’adresses sur notre page web. Si vous le souhaitez, vous pouvez également envoyer une lettre au gouvernement à travers notre site (ici: http://asi.zsp.net.pl/free-the-anarchists/. Vous pouvez écrire votre propre texte ou utiliser notre lettre type. Notre site peut tenir un décompte des signataires afin de les transmettre aux camarades en Serbie afin qu’ils sachent que les organisations et les gens ont envoyé des protestations.

S’il vous plaît envoyez-nous des informations sur vos manifestations, actions ou articles sur le cas!

LIBÉREZ LES CINQ MAINTENANT!

ADRESSES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE:

http://www.mfa.gov.rs/Worldframe.htm

http://voixdefaits.blogspot.com/2009/09/arrestations-politiques-belgrade.html