Διαμαρτυρία στη Νέα Υόρκη – Protest in New York

Στις 3 Νοέμβρη έγινε μια διαμαρτυρία στο σερβικό προξενείο στη Νέα Υόρκη. Γράμμα διαμαρτυρίας παραδώθηκε απαιτώντας την απελευθέρωση των συντρόφων και ένα φυλλάδιο μοιράστηκε που εξηγεί τα δεδομένα της υπόθεσης και δείχνει το επίπεδο καταστολής των κοινωνικών κινημάτων στη χώρα αυτή.

On Nov. 3 there was a protest at the Serbian Consulate in New York. A protest letter was delivered demanding the release of the comrades and leaflets were given out explaining the facts of the case and showing it in the larger context of repression of social movements in that country.

http://asi.zsp.net.pl/protest-in-new-york/