A reminder μια υπενθύμιση

A reminder: no one knows yet whether the arrested comrades want more solidarity than publishing the ASI statement etc due to the law situation.

μια υπενθύμιση: δε ξέρει κανείς ακόμη αν οι σηλληφθέντες θέλουνε αλληλεγγύη πέρα από αναδημοσιεύσεις της ανακοίνωσης της ASI κλπ λόγω της νομικής κατάστασης.

Polski: Oświadczenie ASI w sprawie represji anarcho-syndykalistów Serbii

Dnia 4 września 2009, Sąd Rejonowy w Belgradzie wydał decyzję o 30 dniowym areszcie tymczasowym dla członków ASI. Nasi towarzysze są oskarżani o “międzynarodowy terroryzm”.

Związek “Anarcho-Syndykalistyczna Inicjatywa” (ASI) dowiedział się o ataku na grecką ambasadę i o organizacji, która przyznała się do zorganizowania ataku przez media.

Korzystając z okazji, chcemy jeszcze raz przypomnieć opinii publicznej, że metody indywidualnej walki politycznej nie są metodami anarcho-syndykalizmu. Wręcz przeciwnie – nasze poglądy ujawniamy publicznie, a poprzez swoją pracę staramy się przyciągnąć masy do ruchu syndykalistycznego i do wszystkich wolnościowych i postępowych organizacji.

Państwowy mechanizm brutalnej represji uderza w niepokornych krytyków państwa. Wulgarna logika władzy określa jako winnych tych, którzy w jasny sposób wyrazili swoje wolnościowe poglądy. Wtrącając ich do więzienia, państwo zamyka sprawę, tworząc fałszywy obraz „efektywności w zwalczaniu przestępczości” na użytek społeczeństwa.

Reżim od początku działał bez żadnych skrupułów, co widać po sposobie w jaki przeprowadzono aresztowania, przeszukiwano mieszkania, zastraszano rodziny i w jaki postawiono skrajne oskarżenia o międzynarodowy terroryzm.

Choć nie popieramy działań dziś sławnej grupy „Crni Ilija” [przyp. tłum. ta właśnie organizacja przyznała się do ataku na ambasadę], trudno nazwać to co się stało „międzynarodowym terroryzmem”. Terroryzm, z definicji, stanowi zagrożenie dla życia ludności cywilnej. W tym przypadku nikt nie ucierpiał, a szkody były jedynie symboliczne.

To jasne, że państwowa farsa z którą mamy do czynienia jest tylko sposobem zastraszania wszystkich, którzy wskazują na niesprawiedliwość i beznadziejność współczesnego społeczeństwa.

W czasach społecznego otępienia, jednostki sięgają po najbardziej niewiarygodne, czasem autodestrukcyjne działania, by przebić się przez blokadę mediów i przedstawić swoją sprawę w centrum uwagi. Pamiętamy o pracownikach, którzy obcinali i zjadali własne palce, albo o nieszczęśliwym człowieku, który groził, że odpali granat ręczny w budynku Prezydenta Serbii. Ci ludzie chcieli po prostu, by szerokie grono osób zauważyło ich problemy.

Nie dajmy się przekonać, że jeden symboliczny akt solidarności, nawet jeśli faktycznie został wyrażony w nieodpowiedni sposób, oraz inne akty buntu tych, którzy zostali pozbawieni praw, powinny być traktowane jako czyny antyspołeczne, czy akty terroryzmu.

Solidaryzujemy się z aresztowanymi towarzyszami i ich rodzinami i domagamy się ujawnienia prawdy o tej sprawie!

WOLNOŚĆ DLA ANARCHO-SYNDYKALISTÓW!

http://asi.zsp.net.pl/oswiadczenie-asi-w-sprawie-represji-anarcho-syndykalistow-serbii/

Deutsch: Statement der ASI

Am 4. September 2009 entschied das Bezirksgericht in Belgrad, daß die festgenommenen Mitglieder der ASI für 30 Tage in Haft bleiben. Unsere GenossInnen werden eines Aktes des Internationalen Terrorismus beschuldigt.

Die Gewerkschaftsföderation “Anarchosyndikalistische Initiative” erfuhr über die Attacke auf die Griechische Botschaft, und die Organisation die die Verantwortung für diesen Akt übernahm, aus den Medien.

Wir möchten diese Möglichkeit nutzen um die Öffentlichkeit nochmals darauf hinzuweisen, daß diese Methoden individueller politischer Kämpfe keine Methoden des Anarchosyndikalismus sind – wir proklamieren unsere politischen Positionen öffentlich und durch unsere Tätigkeiten versuchen wir die Massen zur syndikalistischen Bewegung und all den libertären und fortschrittlichen Organisationen zu bringen.

Im Willen seine scharfen KritikerInnen brutal zu unterdrücken, handelt der Staat mit banaler Logik, markiert jene als Verdächtige, die sich explizit zu ihrer libertäre Überzeugung bekennen, und mit deren Inhaftierung endet der Fall und der Öffentlichkeit wird ein falsches Bild von staatlicher Tüchtigkeit gegeben.

Skrupellose Handlungen der Organe des Regimes können vom ersten Moment der Festnahmen an beobachtet werden, ungesetzliche Durchsuchungen der Wohnungen, Einschüchterungen ihrer Familien mit extremen Strafen für “Internationalen Terrorismus”.

Unter Beachtung der Tatsache, daß wir die Handlungen der nun berühmten anarchistischen Gruppe “Crni Ilija” (Black Iliya) nicht unterstützen, können wir weiterhin das Geschehene nicht als “Internationalen Terrorismus” charakterisieren, da Terrorismus, per Definition, die Bedrohung des Lebens von Zivilisten bedingt, wohingegen in diesem Fall niemand auch nur verletzt wurde und lediglich symbolischer Sachschaden verursacht wurde.

Es ist klar, daß diese staatlich produzierte Farce lediglich ein Weg ist, um jene einzuschüchtern, welche sich entschieden haben die Ungerechtigkeit und die Hoffnungslosigkeit der heutigen Gesellschaft aufzuzeigen.

In Zeiten der sozialen Gefühllosigkeit versuchen Individuen das Unglaubliche, manchmal auch selbst-destruktiv, Handlungen, um durch die Medienblockade zu brechen und ihren Fall in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken – lasst uns an die Arbeiter, welche ihre eigenen Finger abgeschnitten und gegessen haben erinnern oder als Beispiel, der unglückliche und verzweifelte Mann, der androhte eine Handgranate im Gebäude des Präsidenten von Serbien zu aktivieren – dies ist der Versuch etwas Licht auf ihre Probleme in einem größeren sozialen Raum zu werfen.

Lasst uns ihnen nicht erlauben uns davon zu überzeugen, daß ein symbolischer Akt der Solidarität, auch wenn er sicherlich in einer schlechten Art ausgedrückt wurde, zusammen mit irgendeinem anderen Akt von Rebellion jener, welche mit keinen Rechten zurückgelassen wurden, als antisozialer Akt oder als terroristischer Akt behandelt werden soll.

Wir drücken unsere Solidarität mit den inhaftierten GenossInnen und ihren Familien aus und fordern die Wahrheit über diesen Fall!

FREIHEIT FÜR ALLE ANARCHO-SYNDIKALISTiNNEN!

ANARCHO-SYNDIKALISTISCHE INITIATIVE

5. Sept. 2009

http://asi.zsp.net.pl/statement-der-asi/

Solidarity from Poland. Αλληλεγγύη από τη Πολωνία

ZSP set up a blog in solidarity with the ASI comrades. H ZSP έφτιαξε ένα blog για αλληλεγγύη στους συντρόφους της ASI:

http://asi.zsp.net.pl/

They also have a very nice page you can use to send a protest letter to the government of Serbia. έχουν επίσης και μια πολύ ωραία σελίδα από την οποία μπορείτε να στείλετε γράμμα διαμαρτυρίας στη κυβέρνηση της Σερβίας:

http://asi.zsp.net.pl/free-the-anarchists/

(no affiliation with ZSP, I just liked their blog. δεν έχω σχέση με τη ZSP απλά μου άρεσε το blog τους)