Να κατέβουν οι φωτογραφίες των συντρόφων. Take banners with photos down from your sites

Οι φωτογραφίες των συντρόφων που περιέχονται σε διάφορα banners και γραφικά αλληλεγγύης που έχουν κυκλοφορήσει ως τώρα δεν είναι σωστό να συνεχίσει η δημοσίευσή τους, και όσοι έχετε blogs ή sites με τέτοια γραφικά που δείχνουν τα πρόσωπα των συντρόφων σας συνειστώ να τα βγάλετε.

Εάν έχετε άλλες φωτογραφίες των συντρόφων, επικοινωνήστε.

The comrades’ photos contained in various banners and solidarity graphics circulated until now, it is not right to continue publishing them, and if you have blogs or sites with such graphics that display the faces of the comrades I recommend you to take them down.

If you have other photos of the comrades please get in touch.